Späť na začiatok

Obchodné podmienky

1. Objednávka

Prečítajte si prosím pozorne obchodné podmienky!

Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje telefonické, prípadne e-mailové potvrdenie. Zmluvný vzťah sa riadi Obchodným zákonníkom. Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla naša spoločnosť, ako predávajúci, po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Nami potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia.

Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar (preprava sa riadi cenníkom) a termín doručenia. Po odoslaní a schválení objednávky sa kupujúcemu prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky ozve grafik, ktorý mu vyhotoví návrh, prípadne prekonzultuje hotový návrh. Finálny návrh grafik odošle na odsúhlasenie kupujúcemu. Po odsúhlasení návrhu kupujúcim, sa objednávka odošle na tlač. Za akékoľvek chyby v návrhu, ktorý bol kupujúcim odsúhlasený, nesie zodpovednosť kupujúci. Po odsúhlasení návrhu sa objednávka do 48 hodín vytlačí. V prípade doručenia kuriérskou alebo špedičnou službou príde zákazníkovi po odoslaní sms a e-mail s informáciami o prepravovanej zásielke. Zákazník plne zodpovedá za podklady, ktoré dodávateľovi poskytol za účelom realizácie objednávky.

2. Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podla dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, do 10 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim.
Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje prepravná spoločnosť vybraná kupujúcim. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad.
Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike. Konkrétny spôsob dodania si kupujúci zvolí v sekcii Objednávka.

Dodávateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, kvalite alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom.

Zákazník má právo stornovať objednávku e-mailom alebo telefonicky ešte predtým ako boli vykonané akékoľvek práce (napr. grafické práce, príprava pre tlač, tlač a iné) na objednávke. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s dodávateľom nedohodne inak.

Pokiaľ zákazník neposkytne dodávateľovi potrebnú súčinnosť pre dokončenie objednávky (odsúhlasenie do tlače, úhrada zálohy, poskytnutie podkladov a iné) najneskôr do 14 dní od zadania objednávky, objednávateľ vyfakturuje zákazníkovi storno poplatok vo výške sumy objednávky.

3. Doprava

Osobný odber
Osobný odber je možné uskutočniť na základe dohody medzi dodávateľom a kupujúcim. Pri osobnom odbere môžete za tovar zaplatiť pri prevzatí, alebo do 7 dní na základe doby splatnosti na faktúre. Faktúru ako daňový doklad Vám vystavíme a odovzdáme pri preberaní tovaru.

Kuriérska a špedičná doprava
Doprava je zabezpečovaná Slovenskou poštou, alebo kuriérom spoločnosti DPD alebo GLS.

Platný cenník dopravy je nasledovný:

Expresné doručenie (do 24 hod.):
– Kuriér – Bratislava + 14.95 € 
– Osobne (Mlynské Nivy 73, Bratislava) + 9.95 €

Štandardné doručenie:
– Slovenská Pošta + 1.64 € 
– UPS kuriér + 3.50  €
– Osobne (Mlynské Nivy 73, Bratislava) – zdarma

(Pri objednávke v celkovej výške nad 29 € je doprava Slovenskou poštou zdarma.)
(Pri kuriérskej a špedičnej doprave je daňový doklad odoslaný spolu s tovarom na adresu prijímateľa.)
(Doručenie “Dnes a do 24 hodín” platí od odsúhlasenia návrhu do tlače.)

4. Platba za tovar

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Za tovar môže kupujúci zaplatiť dobierkou (+0.5 Eur s DPH), v hotovosti (pri osobnom odbere), prevodom na účet – 8231541062/0200 (kupujúci je povinný udať správny variabilný symbol, ktorý je uvedený vo faktúre), alebo cez služby Sporopay, VUB Platby, Tatrapay, OTPpay, VeBpay, CSOB Platby, Platba Online – Poštová banka, UniPlatba, PayPal alebo CardPay.

Pri platbe prevodom je kupujúci povinný uhradiť dlžnú sumu na základe faktúry, ktorú kupujúcemu podľa jeho výberu zašle predávajúci buď formou emailu alebo spolu s objednaným tovarom na adresu uvedenú v objednávke.

V prípade, že z technických alebo iných dôvodov kupujúci nebol schopný túto faktúru prijať, je povinný o tom bezodkladne informovať predávajúceho, tak, aby sa kupujúci dostal k úhrade faktúry ešte pred jej splatnosťou.

Faktúra má splatnosť 7 dní od jej vystavenia. V prípade, že faktúra nie je rozporovaná do dátumu splatnosti, má sa za to, že je správna a jej neuhradenie v určenej lehote má za následok povinnosť kupujúceho  zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Predávajúci si vyhradzuje právo informovať kupujúceho o omeškaní prostredníctvom svojho správcu pohľadávok, formou upomienok a to poštou alebo formou SMS.

Sumy účtované za upomienkovanie a úroky z omeškania sú účtované kvôli pokrytiu nákladov na správu pohľadávok, preto Vás žiadame, aby ste faktúry uhrádzali v rámci splatnosti aby sme predišli vzájomným problémom.
V prípade, že splateniu faktúry bráni akákoľvek prekážka, prosím v rámci splatnosti nás o tom informujte. Vždy sme pred upomienkovaním ochotní dohodnúť sa a nášmu zákazníkovi výjsť v ústrety.

5. Záruka a vrátenie tovaru

Záruka
Na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu www.copy.abc-eshop.sk sa vzťahuje štandardná zákonná záruka 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Táto záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru zákazníkom. Po doručení zásielky objednávateľovi je objednávateľ povinný si skontrolovať kompletnosť objednávky a prípadné rozdiely ihneď nahlásiť dodávateľovi do 48 hodín od prevzatia zásielky. Neskoršie reklamácie nekompletnosti objednávky nemusia byť uznané.

Bližšie informácie o uplatnení záruky a podmienkách reklamácie nájdete v reklamačnom poriadku.

Vrátenie tovaru
Na základe Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. má spotrebiteľ podľa § 12 tohto zákona možnosť odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní a vrátiť tovar bez udania dôvodu dodávateľovi. Odstúpiť od zmluvy je potrebné preukázateľným spôsobom (písomne alebo e-mailom). Po vrátení tovaru Vám peniaze vrátime prevodom na Váš účet v súlade s ustanoveniami tohto zákona v lehote 15 dní od odstúpenia od zmluvy. Podľa odseku 5 písmeno c)  § 12 tohto zákona, nie je možné odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, ktorým sú v prípade Copy.sk všetky tlačoviny a grafické práce. Taktiež podľa tohto odseku písmena a) nie je možné odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odsekov 1 až 3.

Podmienky sú platné od 17.4.2013

{{frontendLayout.unreadMsg}}
Ahoj 👋👋. Ako Vám môžeme pomôcť?
Tím Copy.sk
{{status.activeMod > 0 ? 'Online' : 'Offline'}}
Help Center
Opýtajte sa nás na čokoľvek. Odpovieme čo najskôr.
{{mod.name}}
Hi! How can we help you?
 
{{message.time}}
Reach us on WhatsApp! Start a conversation using the button below and we will try to reply as soon as possible.
Open WhatsApp
{{status.partner_name}} is typing{{status.typing_hellip}}
{{cat.name}}
{{icon.char}}